Ang Maalam nga Hukom

by Apr 17, 2014Short Story (Malip-ot nga Sugilanon)

Isa ka aga may nawigit nga pan de sal sa alagyan. Nakita ini sang duha ka pato nga nagapangita sang ila makaon.

“Pan de sal! Nakakita ako sang pan de sal! Akon na ini!” siling sang una nga pato.

“Indi!” siling sang ikaduha nga pato. “Ako ang una nga nakakita sa pan de sal! Akon ina!”

Kag nag-agaway sila sa tinapay.

“Dyanay ka,” siling sang una nga pato. “Dungan kita nga nakakita sa pan de sal. Tungaon na lang naton ini.”

“Huo. Tungaon ta ang pan de sal,” pasugot sang ikaduha nga pato.

“Ako ang matunga,” siling sang una nga pato.  

“Indi! Ako ang matunga,” siling sang ikaduha nga pato.

“Ngaa?”

“Basi dayaan mo ako!”

“Ikaw gid ya! Basi dayaan mo ako. Basi labanon mo ang parte mo!” siling sang una nga pato.

Wala sila magsugtanay kon paano tungaon ang pan de sal.

Dugaydogay nag-agi ang isa ka kuring nga nagapangita man sang pagkaon.

“Ano ang problema n’yo?” siling sang kuring.

“Gusto namon tungaon ang pan de sal nga nakita namon pero wala ko salig kon sia ang magtunga,” sabat sang una nga kuring.

“Ako man. Wala man ko salig sa iya!” siling sang ikaduha.                                          

“Ikaw na lang ang magtunga para sa amon,” dungan nga siling sang duha ka pato.

Gintulok sang gutom nga kuring ang pan de sal kag nagsiling, “Ako ang bahala. Maalam ako nga hukom. Ako ang matunga sa tinapay.”

Gintunga sang kuring ang pan de sal pero mas daku ang isa ka tunga.

“Uy!  Daw daku inang isa!” siling sang una nga pato.

“Kahapos sina,” sabat sang kuring. “Buhinan ko sing diutay ang daku nga parte.”

Kag ginkadtan sang kuring ang daku nga parte, gin-usang kag gintulon.

“O, ti, kundi  pareho na kadako,” siling niya.

“Indi a!” reklamo sang isa ka pato. “Mas daku ang isa ka parte!”

“Indi pareho!” siling sang ikaduha nga pato.

“Kahapos sina,” siling sang kuring. “Kundi buhinan ko naman ang daku nga parte.”

Kada kagat sang kuring ginhungod niya nga padakuon ang isa ka parte agod magreklamo ang mga pato kag buhinan naman niya ang tinapay. Sa dalayon niya nga pagkagat naubos ang pan de sal sang mga pato.

Naglukso ang kuring sa kudal kag nagkadlaw.

“Gintunto mo kami!” dungan nga siling sang mga pato.

“Aba, wala ko kamo ginpilit,” sabat sang kuring. “Kamo ang gusto nga ako ang magtunga sa pan de sal!”

Nagkadlaw liwat ang kuring.

“Kon nagsalig lang kamo sa isa kag isa wala tani maubos ang inyo pan de sal!” siling sang kuring. “Dira na kamo!”

Masinulob-on nga nagtulokay ang duha ka pato.

“Nagsala gid ako,” siling sang una nga pato. “Tani nagsalig na lang ako sa imo.”

“Huo man,” siling sang ikaduha nga pato. “Tani nagsalig na lang ako sa imo.”

Nagtulokay sila liwat.

“Dali na, mangita na lang kita liwat sang tinapay,” siling sang una nga pato.

“Huo, a. Mangita na lang kita liwat sang pan de sal,” siling sang ikaduha nga pato.

“Kag indi na kita magsalig sa iban!” dungan nila nga siling.

Share This