Dungan Sa Laton

Dungan Sa Laton [Gikan sa editor: Sini nga bulan sang Hunyo, pagahatagan sang lugar sang Tambubo Hiligaynon ang mga ulihing-tubo nga manunulat sang Bisayas Nakatungdan.] [1/10] Manami ang nangin bugtaw ni Sophie subong nga aga. Ina bala nga daw may ara sang malipayon...