Sulat

Sulat   Daw indi ko pa mabaton nga sobre na lang ang nagaangot sa aton. Daw indi ko pa mabaton nga sa papel ko ginapangita ang imong nawong. Tingog mo ang mabatian ko sa pagsugod basa sang akon ngalan. Sa pagpanamyaw, ang kasubo nabatyagan ko sa liko sang mga...

Dandansoy

Dandansoy [Gikan sa editor: Sini nga bulan sang Hunyo, pagahatagan sang lugar sang Tambubo Hiligaynon ang mga ulihing-tubo nga manunulat sang Bisayas Nakatungdan.] Dandansoy, palihog ako na ang kalimti ang imong luha s’akon, indi pag-uyangi ang aton nagliligad ‘padala...