Dandansoy

by Jun 7, 2016Poetry (Binalaybay)

[Gikan sa editor: Sini nga bulan sang Hunyo, pagahatagan sang lugar sang Tambubo Hiligaynon ang mga ulihing-tubo nga manunulat sang Bisayas Nakatungdan.]

Dandansoy, palihog ako na ang kalimti
ang imong luha s’akon, indi pag-uyangi
ang aton nagliligad ‘padala sa hangin
ukon sa tubi tanan imo lang ibilin

Dandansoy, palihog ako na ang kalimti
imong palangga ‘tugyan sa iban nga ‘bayi
suguri sing bag-o aton katapusan
‘di ko luyag nga tubtob subong ‘kaw nasakitan

Dandansoy, palihog ako na ang kalimti
Mabudlay magtulog kon kahidlaw manguti
bisan ano himuon, kabudlay gid hangpon
ang natigana diri na sa tupad nakon

Dandansoy, palihog ako na ang kalimti
sa talamnan na lang ang panahon uyangi
untati bunyag ang indi m’ayo nga uyas
mahinolsol sa gugma nga imong ginpanggas

Dandansoy, palihog ako na ang kalimti
budlayan n’ako magtulog tagsa kagab-i
indi kahon sa talamnan ‘gaangot s’aton
kadagatan na ang aton dapat tabukon

* Kabahin ang ini nga binalaybay sang Kasubong sang Hangin, una nga libro ni Gil S. Montinola.
Share This