Diyosa Kag Iban Pa (Mga binalaybay ni Rex Hidalgo)

by May 12, 2014Poetry (Binalaybay)

Diyosa

Agosto 16, 2013

Ginpangita ko
Diri sa katalunan
Ang imo yuhom;
Ginpamatian
Ko ang mga ambahanon
Nga ginbilin mo,
Kag ginsunod ko
Ang imo mga tapak
Sa mga bulak.
Diyosa ikaw
Sining ilo nga dughan
Nga pinilas mo
Bangod wala ka
Nagpaalam
Sang ikaw nagtaliwan.
Ginduaw mo
Ako sa katulogon
Kag ginpabatyag
Ang kadagaya
Sang imo paghigugma
Nga halandumon.
Apang paano
Sa tion sang pagbugtaw
Ikaw maangkon?

Ang Misyon

Pebrero 27, 2002

Yab-ok
Bato
Balas
Ang akon ginbanas;
Dapya sang mga balod,
Ambahanon
Sang mga pispis
Kag kalipay
Sang mga dahon
Akon nabatian.
Malayu pa ang
Kaagahon
Kag matugnaw
Ang kagab-ihon,
Apang sa imo
Pag-ubay
Taklaron ko
Inang batuhon nga bukid
Tubtob makita ko
Ang pagbutlak
Sang bulawanon
Nga adlaw.

Ang Luha ni Neneng

Nabalhag sa Mantala 3
An Anthology of Philippine Literature 2000

Wala sing bituon
Sadto nga gab-i
Sang amon ginsunog
Ang bangkay ni Lolo.

Sa akon mga palad
Gintipon ko ang abo
Samtang ginadapulay ko
Ang iya agot nga apo.

Ang luha ni Neneng
Ginsalod ko
Ginbutang sa paya
Kag ginsamu sa abo.

Sa kaagahon nga ini
Akon tukadon
Ang ikapito
Nga bukid.

Ang unod sang paya
Iburabod ko
Agod may mga puno naman
Nga magasaot
Sa kapatagan
Kag kabukiran.

Ang Kahoy sang Kabuhi

Nabalhag sa ANI, CCP June 1999

Sa malawig nga banas
Sining mabagyuhon nga pagpangita
Nabatyagan ko ang ulan
Kag ang init nga masingkal
Samtang sa akon tiil nagpilit
Lunang gikan sa mga uma nga nadangtan.
Pispis ako nga basa
Sa imo handong nagpasilong,
Lapyu ang kalag kag
Ginamingaw ang tagipusuon.

Indi ko lubos nga mahangpan
Ang malawig mong paghulat –
Nga sa akon pagkadagpa
Imo pa ako ginpabangon:
Nahibal-an ko
Nga ang nagakaon sang imo bunga
Ginatawag gihapon nga buang,
Apang kon buang ang ginagutom
Tadlong bala ang isip nila nga mga busog?

Matugnaw ang hangin
Sa pukatod sang mga damgo,
Apang kahoy ka nga mapag-on
Kag salandigan sang napukan…
Sa tion nga ang Sidlangan
Ginpapula sa dugo kag bala,
Ginpukaw mo ang akon dughan
Kag gintanyag ang paghigugma.

Ang lupig ginalupig gihapon
Kag ang manogpigos yara pa sa baybayon,
Apang may paglaom na sa paghimakas
Padulong sa banas nga mahimayaon
Kay ang kalag kong napukan
Nga bilanggo sa kasisidmon
Gintandog sang imo gugma
Kag ginbanhaw sa ambahanon.

Sa Akon Pagbalik

Nabalhag sa Hiligaynon magazine
Marso 1992

Dawata na,
Hinigugma ko,
Ang akon kamot
Kay magataklad kita
Sa bukid nga binayaan
Sang panahon.

Indi ka magsiling
Nga sa akon pagtulog
Wala ko ikaw gindamgo;
Indi ka magkaimon
Sa mga bulak
Nga gintandog ko,
Bangod ang imo kahumot
Amo lang ang nagabuhi
Sa akon kalag
Kag ang imo paghigugma
Ang nagahatag kabaskog
Sa akon pagtaklad.

Sa akon pagbalik
Sa imo luyo,
Luyag ko tam-iran ang malum-ok mong bibig
Kag inang imo tingog
Akon mabatian
Nga nagasambit sa akon ngalan
Kag nagapadabdab
Sining dughan:
Yari naman ako,
Ang namat-an mong pulong.

Kristal 1

Hiligaynon magazine
Agosto 1992

May bintana
Ang aton mga
Kalag
Kag may pakpak
Ang aton mga
Damgo.

Gikan sa mga dinag-on
Nagkitaay kita
Liwat.
Ang bronse mo
Nga yuhom
Nangin kristal
Nga kaugot.

Landong sang nagligad
Aton ginsulit:
Ginhigugma mo ako
Kahapon,
Ginhigugma ko ikaw
Sa mga dinag-on.

Ayhan kon ubos na
Ang mga pinanid
Sang aton
Kasaysayan,
Higugmaon mo ako
Liwat –
Sa liwan nga
Kinabuhi.

Kristal 2

Matugnaw anghangin
Sa imo kristal nga hulot
Kag lupit ikaw
Sa moderno nga
Mga biga.

Nagtulo ang akon luha
Sang makita ko
Ang malubog nga kasanag
Sa kristal mo nga dughan.

Kon maglupok ang aton
Bulkan, ang imo mga biga
Ibaligya mo ayhan
Agod mabuligan
Ang mga nalisdan?

Share This