[Gikan sa editor: Sini nga bulan sang Hunyo, pagahatagan sang lugar sang Tambubo Hiligaynon ang mga ulihing-tubo nga manunulat sang Bisayas Nakatungdan.]

[1/10]

Manami ang nangin bugtaw ni Sophie subong nga aga. Ina bala nga daw may ara sang malipayon nga lanton nga nagatukar sa iya hunahuna. Ayhan tungod naka-review sya kagab-i para sa ila Math exam. Wala labot sini, nag-overnight sa ila balay ang iya bestfriend nga si Tin kag tupaday pa gid sila nagtulog. Dugangan pa gid nga nasugid na gid man niya sa abyan ang dugay na niya nga nabatyagan para diri. Labaw sa tanan, ginkumpirma sang abyan ang dugay na man niya nga suspetsa. Espesyal man ang nabatyagan para sa iya ni Tin.

Madugay na nga may pinasahi nga nabatyagan si Sophie para sa iya best friend nga si Tin. Halos dungan na sila nga duha nagdako kay man nangin Ob/Gyn sang iloy ni Tin ang iya man iloy. Isa lang ka subdivision ang ila gina-istaran, dugang nga rason kon ngaa nangin malapit sila sa isa kag isa.

Indi makakas sa hunahuna ni Sophie ang natabo sadtong ikapito niya nga kaadlawan, nga kadungan sa ikaanum nga kaadlawan ni Tin. Medyo chubby pa ang iya sadto nga panglawason samtang si Tin naman ya, tam-an ka niwang. Lunsay sila nga naga-Sunday dress, lilac ang sa iya kag blue ang kay Tin. Nagahampang sila nga duha sa ila hardin sang may ginpuksi nga gumamela si Tin kag ginhatag sa iya. Sa tuman niya nga kalipay, gintanuman niya sang halok si Tin sa guya. Wala nila nadiparahan nga nagapaningad gali sa ila ang ila tupad-balay nga si Nonoy nga kaangay lang man nila sang pagpang-edaron.

“Tomboy baboy! Tomboy baboy!”

[2/10]

Nagbagrong sa dulunggan ni Sophie ang amo sadto nga mga tinaga. Tungod sa kalain sang buot, naghibi gid sya sadto. Apang pagligad sang pila ka tion, nakit-an niya na lang nga ara sa duta si Nonoy, kag ginauyatan ang nagadugo sini nga ilong, samtang may dugo man ang inumol ni Tin. Tungod sa gurahab sang bata nga lalaki, nag-gwa ang mga bisita sang ila party kag naabtan sila sa amo sadto nga kahamtangan. Nakit-an niya na lang dayon nga gin-akigan si Tin sang iloy sini kag gindala na pauli.

Nalipay si Sophie sa ginbuhat ni Tin. Pamatyag niya sadto, gindepensahan gid sya ni Tin. Amo gani natingala sya kon ngaa sang pagkadason nga adlaw, wala na sya ginsapak ni Tin. Bisan ano pa niya ka tinguha palapit sa abyan, wala na sila nakasugilanon. Tuman ang paglain sang buot ni Sophie. Nadugangan pa gid ang kalain sang iya buot sang sugiran sya sang iya iloy nga ma-migrate na sila pa-Amerika. Wala na makapahibalo si Sophie kay Tin nga malakat sya. Isa ka bulan magligad ang ila nga party, naglupad pa-Amerika ang ila pamilya.

Bisan pa malawig sila nga nagbulaganay tungod sa iya pag-migrate, nadugangan lang ang nabatyagan ni Sophie nga pagkahidlaw sa abyan. Gani sang nagbalik sya gikan sa US, gin-ubra niya ang tanan para lang magbalik man ang nagligad nila nga maayo nga pag-abyanay. Sang bag-o pa lang sya nagbalik, nabudlayan pa sya makakita sang pamaagi nga makaupdanay sila ni Tin. Ano abi kay madamo sang boys nga nagadiskarte sa iya, samtang ang ila classmate nga si David naman ang pirmi nga upod ni Tin.

Si David ang heartthrob sang ila klase. Tisoyon ini kag medyo singkit. Ara sa Football Varsity si David amo gani pirmi sila updanay ni Tin kay man hilig man ni Tin ang soccer.

Nabatyagan man ni Sophie nga ginalikawan sya ni Tin. Ayhan may sunggod pa ini gihapon sa gulpi niya nga paghalin walo ka tuig ang nagligad. Apang tungod man sa iya pagpangulit, sa wala madugay, ginsapak na lang man sya ni Tin. Sa sulod sang halos lima ka bulan halin sang nagsugod ang abre-klase, sila na nga duha ang pirmi nagaupdanay kon recess kag lunch break kag kon kis-a, ginadungan na lang man ni Sophie si Tin sa pagpauli, sakay sa ila awto.

Madamo sang estorya si Sophie kay Tin, halin sa mga nakadtuan niya nga mga lugar sa Amerika, tubtob sa pagbully nga naagyan niya sang una sya mag-abot sa bag-o nga lugar, kag ang pirmi nga pag-away sang iya mga ginikanan. Apang wala ginsugid ni Sophie nga didto sa Amerika niya tuod nga nakilal-an ang iya kaugalingon. Nga na-identify niya ang kaugalingon bilang isa ka lesbian, ukon babaye nga sarang maluyag sa kaugalingon niya man nga babaye. Dugang man nga wala nasugid ni Sophie nga sa madugay niya nga pagpuyo sa Amerika, si Tin lang gid ang pirmi nga unod sang iya panumduman.

Kagab-i, sa pag-overnight ni Tin sa ila balay, isa ka espesyal nga halok ang nagpabalo sa ila nga parehas ang nabatyagan nila para sa isa kag isa.

[3/10]

SUBONG gani nga adlaw, dungan sila ni Tin nga nagkadto sa buluthuan. Daw taytay sa tunga sang duha niya ka dalunggan ang bangiris ni Sophie tungod sa kalipay nga nabatyagan. Gani daw wala lang man sa iya burungugan ang kahipos ni Tin nga daw indi makatulok diretso sa iya. Wala na ini ginpadalmingan ni Sophie sang panumdom. Ayos na sa iya nga nakumpirma niya ang balatyagon para sa iya ni Tin.

Tungod sa bulig ni Tin sa pagreview sang nagligad nga gab-i, nangin tayuyon ang pagsabat ni Sophie sa mga pamangkot sa ila Math exam. Pag-abot sang recess, gilayon nga ginpalapitan ni Sophie ang abyan. Ginsuksok niya ang iya kamot sa butkon ni Tin.

“Hey, Math genius! Thanks to you, I think I aced that exam. Come on, let’s have recess together.”

May pagkusmod nga nagyukot sa guya ni Tin, daw wala ini nalipay sa gin-ubra sang abyan. Dayon nga nag-antad sya kay Sophie.

“Sophie, ano imo ginaubra?”

“Uh… Asking you to have recess together?”

“Well, ok. Pero, please. Indi man magtam-an gid ka-close, basi matingala sila.”

“Matingala with what?”

“Basi bala magduda sila haw.”

Naglibog ang pensar ni Sophie sa pamaagi ni Tin. Halin pa sang ila pagbugtaw sadto nga aga, mabugnaw na ang pagtratar ni Tin sa iya. Wala na lang ginsapak ni Sophie ang indi manami nga timpla sang modo sang abyan. Updanay sila nga nagkadto sa canteen kag namahaw. Wala untat ang storya ni Sophie samtang padayon lang nga nagahipos si Tin.

Sa pag-abot sang ila buhi, ginhagad ni Sophie si Tin nga magkadto sa ila.

“Didto man ko nag-overnight kagab-i, Sophie,” pamalibad ni Tin. “Mapuli ko anay.”

“Well, ok. I’ll go over to your house then.”

“Sophie, kapoy ko. Bwas na lang ta kitaay, ok?”

 

Wala na nakasabat si Sophie sa malas-ay nga ginsambit sang abyan kay nagtalikod na si Tin kag nagsakay sa jeep pauli sa ila. Nabilin si Sophie nga nalipdan sang panganod ang pamensaron sa mga nagkalatabo.

[4/10]

SANG ara na sya sa ila balay, pila man ka oras nga wala untat nga ginapasiplatan ni Sophie ang iya cellphone sa handom nga magtext si Tin. Apang mga text lang gid sang ila klasmeyt nga si David ang iya nabaton.

Lunsay mga pa-kyut ang mga text ni David kag gilayon man ini gina-forward ni Sophie kay Tin. Sa una nga sleepover ni Tin kanday Sophie, ginsugid ni Tin sa Truth or Dare nga si David ang iya crush sa ila klase. Naabot na man sadto ni Sophie nga nagapakunokuno lang si Tin apang ginpasakayan lang niya ang abyan.

Manog-alas onse na apang wala gid sang nabaton nga text si Sophie gikan kay Tin gani naghimos na lang sya para sa pagtulog. Agod tuyhon, nagbasa anay sya sang libro samtang nagahigda sa iya katre. Dugaydugay, may nabatian sya nga panuktok sa iya ganhaan kag nakita niya nga nagtika gikan sa siwang ang kagina pa unod sang iya pamensaron.

“Pwede ko kasulod?”

“What are you doing here?” Indi matago ni Sophie ang kapait sang pagsunggod sa iya tingog.

“Weekend man bwas. Naglisensya ko kay Nanay, ok lang man kuno kon diri lang ko liwat magtulog.”

“But you were acting so cold in school. What was that all about?”

“Sorry na, Sophie. Pagkatapos sang natabo kagab-i. Sang… a…”

“When I kissed you last night, and you kissed me back. It was one of the best moments of my life. But then you had to ruin it with your crappy mood. PMS much?”

“Sophie, sorry na gani. Indi ko lang bal-an kon paano mag-react sa natabo kagab-i.”

Wala nagsabat si Sophie. Nagbalik sya sa paghigda kag gintalikdan ang abyan nga nagatindog sa kilid sang iya katre.

“Sophie… Huy, Sophie,” ingos ni Tin dungan itik sa nagahigda nga abyan.

Nagpisik si Sophie. May gamay na nga kurit sang yuhom sa iya mga bibig. “Hey, stop it!”

“Sapaka na ‘ko anay,” dugsing ni Tin nga padayon sa pag-itik sa abyan.

“Ok, ok, fine!”

“Peace na ‘ta?”

“Whatever.”

Mahana pa tani liwat si Tin ugaling ginhawidan na ni Sophie ang iya mga pulsuhan.

“Fine, fine. Peace na ‘ta,” siling ni Sophie, kadungan sang paghalog sa paghawid sa abyan.

Nakibot si Sophie sa sunod nga gin-ubra ni Tin kay man ginhakos sya sini kag maabtik nga ginhalukan. Sadto nga gab-i, napuno gid sang mala-rosas nga mga eksena ang mga damguhanon ni Sophie.

[5/10]

SA nagsunod nga inadlaw, nangin tayuyon man ang pag-updanay nanday Sophie kag Tin. Masami nga dungan sila kon recess kag tigpalanyaga. Updanay man sila kon magpauli. Pag-abot sa ila mga balay, dungan nila nga ginaubra ang ila homework samtang parehas sila nga naga-video chat. Ginabuligan ni Tin si Sophie sa ila lesson sa Math kag Chemistry, samtang si Sophie naman ang nagabulig kay Tin sa pagtuon sa English kag History. Tungod man sang nauna na nila nga pag-intindihanay, ginapunggan ni Sophie nga mangin tam-an ka touchy kay Tin kon ara sila sa tubang sang damo nga mga tawo. Indi kauyon si Tin sang ginatawag nga PDA ukon Public Display of Affection. Wala na lang man nagabais si Sophie kay indi man niya gusto nga suguran pa ini sang ila pag-away nga duwa.

MADASIG nga nagligad ang mga semana. Isa ka adlaw, dungan nga nagapanyaga ang mag-abyan sa canteen sang ila buluthuan sang may nadumduman si Sophie.

“Hey, I have a wonderful idea! Prom’s coming up. Let’s go together!”

“Ano na-mean mo sang let’s go together? Dungan ta makadto sa venue?”

“No! There you go again, being the dense genius. I mean let’s go together as a couple. Be each other’s date!”

“Be each other’s… ano? Seryoso ka?”

“Of course, I’m serious! Tin, prom’s a special occasion and I want us to spend it together.”

“Sophie, ano ka ya imo man? Ano na lang ang hambalon sang mga classmate ta? Kag matyag mo pasugtan ta sang teachers ta sa gusto mo matabo?”

“Why should you care about what they think? Tin, wala man sang rule nga indi pwede magkadto sa prom ang duha ka girls, right? Back in my school in California, the school didn’t have a problem when boys or girls went to the prom as a couple.”

“Ambot s’imo, Sophie, wala kita sa California.”

May kalain sang buot nga nagpapin-ot sa dughan ni Sophie. Madugay na nga ginasupot ni Sophie ang iya kalain sang buot sa mga pamaagi ni Tin. Pila man ka tion ang nagligad bag-o niya nadakpan liwat ang iya tingog. Nagaawas ang pagsunggod sa iya sunod nga ginhambal.

“Tin, are you ashamed of what we have?”

“Sophie…”

“Can you be honest with me for a minute and tell me exactly what you think we are right now?”

“Wala ko kabalo, Sophie.” Madugay bag-o nakasabat si Tin. “Bag-o ini tanan sa akon. Indi ko pa gani maintindihan ang nabatyagan ko.”

“You’re the one that I can’t understand, Tin. Why do you keep on denying what you feel for me? I am not your experiment!”

 

Pagkahambal sadto, nagdalagan si Sophie sa Girls’ Rest Room kag naghibi. Wala na niya ginpamatian ang pagtawag sa iya ni Tin. Pamatyag niya, ginapabuyanbuyanan ni Tin ang iya balatyagon. Indi niya mahangpan ang pamatasan ni Tin nahanungod sa ila relasyon nga duha. Daw nagabalik naman liwat ang mga gin-agyan niya nga kasakit kag kahuy-anan sang ato pa sya sa Amerika kag ginhambalan sang nangin una niya nga girlfriend nga gintestingan lang sini kon ano ang pamatyag sang makatilaw nobya nga lesbian. Amo sadto ang una nga heartbreak ni Sophie. Ginpunggan gid niya ang liwat nga maluyag kay indi na niya liwat gusto makabatyag sang kasakit nga dala sang rejection. Wala lang gid niya mapunggan ang nangin balatyagon niya para kay Tin. Apang subong, nagabalik naman nga daw isa ka malain nga damgo ang kasakit nga iya gin-agyan tungod sa pagpanginwala ni Tin sa ila relasyon.

[6/10]

Sang nagmulumag-an na ang iya pamatyag, nagdecide si Sophie nga magbalik na sa ila classroom. Indi niya na lang anay pag-ipilit kay Tin ang luyag niya matabo. Ayhan kinanglan anay nila hatagan sang space ang isa kag isa. Sa pag-gwa ni Sophie halin sa restroom, nakit-an niya si David.

“Hey, ano problema, Sophie?”

Nagsinghot ang dalagita.

“It’s nothing, David. Allergies ko lang siguro.”

“Are you sure? Ari, gamita akon panyo.”

“It’s ok. I’ll go back to our classroom now.”

“Hey, Sophie, wait. I was wondering. Lapit na lang prom. Kon wala pa may naka-invite s’imo, pwede nga kita na lang duha makadto?”

“David…”

“Sige na! Sophie, halin sang nag-abot ka, crush ta na gid ka. I even sent you that love letter through Tin. Pero hambal mo s’akon, indi ka pa ready. Kag may iban ka nga naluyagan. Is he the one taking you to the prom?”

“N-no, David.”

“Really? Yes, tsakto gid ko. Pakot ko gid nga wala ka boyfriend kay wala man ko may nakit-an nga ginaupod mo nga lalaki. Kamo lang man pirmi ni Tin updanay. Sige na, Sophie. Malipay gid ko kon magpasugot ka nga mangin date ko sa prom.”

Si Tin lang gid tani ang gusto ni Sophie nga mangin date sa prom. Galing kay ginklaro na sini nga indi ini magpasugot.

“Sige, David. I’ll go to the prom with you.”

[7/10]

“Tuod?” nagmuludlo ang gagmay nga mga mata sang solterito sa kakunyag. “Yes! Thank you, Sophie! Excited na gid ko mag-prom! Come on, I’ll walk you to our classroom.”

Dungan nga naglakat ang duha ka mag-classmate pakadto sa ila classroom. Wala gin-expect ni Sophie ang sunod nga ubrahon ni David. Kay man wala pa ang ila maestro, nagtindog si David sa babaw sang teacher’s chair kag nag-announce sa dako nga tingog.

“Guys! Guys! Listen up! Sophie has agreed to go to the prom with me! Sorry na lang kamo, mga p’re!”

Nagpalamula si Sophie sa gin-ubra ni David, kag sa iya pag-adwing sa ginapungkuan sang abyan, nakita man niya nga nagaduko lang si Tin kag nagakuris sa notebook sini. Wala na sila nga duha nakastoryahanay pa kay man nag-abot na ang ila maestro. Pagtukar sang dismissal bell, nagpalapit si Tin kay Sophie.

“Si David upod mo nga makadto sa prom?”

“Yes.”

“Ngaa sya?”

“He asked me and I said yes. Why does it matter to you, anyway? Aren’t you the one who doesn’t want to go with me?”

“So ginaubra mo ni para mangimon ko?”

“Don’t flatter yourself, Tin. David is cute. Lots of girls have a crush on him.”

“Kag ikaw man?”

“It won’t be hard to like him. Besides, didn’t you tell me that you’ve got a crush on him, too?”

Wala nakasabat sa Tin.

“How silly of me to even think that you’re acting like this because you’re jealous of David. I think it’s safer to say that you’re jealous of me because I’m going out with your crush, right?”

Pagkahambal sadto, gintalikdan na ni Sophie si Tin kag naglakat pakadto sa parking lot kon diin nagahulat ang ila driver. Wala na niya nakit-an ang pagtulo sang mga luha sang ginbayaan niya nga abyan.

[8/10]

SA mga inadlaw padulong sa ila prom, wala gid ginsapak ni Sophie si Tin. Kon magpalapit gani sa iya ang abyan, nagahimo sya sang excuse agod makahalin. Wala man niya ginasapak ang mga text ukon bisan mga private message ni Tin sa Facebook. Hungod nga nagaupod si Sophie kay David kon recess kag tigpalanyaga agod indi sya mapalapitan ni Tin. Bisan pa wala man sang interes si Sophie sa mga sugilanon ni David bahin sa sports, ginaantos na lang niya ini agod mapabatyag niya kay Tin ang kalain sang iya buot.

Masami niya makit-an si Tin nga ara lang sa desk sini, mahipos nga nagabukad sang ila libro sa Math, naga-solve sang mga exercises diri, kag mation-tion nga naga-adwing sa iya.

SA adlaw sang ila prom, ginsugat ni David si Sophie sa ila balay. Elegante ang lilac nga bayo ni Sophie, nga gincomplement sang corsage nga ginhatag sa iya ni David. Pag-abot nila sa hotel kon diin pagahiwaton ang ila prom, ara na man si Tin sa table kaupod ang iban nila nga mga schoolmate. Light blue ang color sang bayo ni Tin, kag ginkuha niya nga partner ang gin-assign lang sang ila PE teacher nga partner nila sa class dance.

Pagkatapos sang malip-ot nga program, gin-announce na ang Prom King kag Prom Queen. Naghinugyaw ang tanan sang ginlawag ang ngalan ni David bilang Prom King kag si Sophie naman ang Prom Queen. Ginsuguran sang magpartner ang pagsaot kag amat-amat na man nga nagkaladto sa dance floor ang iban pa nga mga estudyante agod magsaot man.

Wala sa burungugan ni Sophie ang mga ginastorya ni David samtang nagasaot sila. Nagalalaba ang iya liog pangita kay Tin. Gani nakibot sya sang gulpi magtuhaw sa iya tupad ang iya ginapangita.

 

“Sophie, pwede ta ka mahambal?”

[9/10]

“Sorry, I’m busy,” malas-ay nga sabat ni Sophie bisan pa nagakubakuba na ang iya dughan. Tuman ang pagkahidlaw niya sa abyan tungod pila man ka semana sila nga wala nakasugilanon ukon bisan nakaupdanay lang man.

“David, excuse me. Pwede ko mahulam si Sophie bisan dali lang?”

“No, Tin,” pag-utod ni Sophie sa inugsabat tani ni David. “Whatever you need to say, you can say it in front of David.”

“Um… Actually, Sophie, daw mangihi na gid ko,” siling sang solterito. “Tin, ikaw anay bahala sa best friend mo ha. Siguraduha nga wala sang iban nga guys nga makapalapit sa iya. Pa-CR lang ko anay ha. Then, ikaw naman sauton ko.”

Nagtirik pa-CR ang solterito kag nabilin ang duha ka dalagita sa tunga sang dance floor. Amo man ang pag-umpisa tukar sang upbeat nga kanta.

“Sophie, I’m sorry.”

“I can’t hear you,” siling ni Sophie sa tunga sang lagumba sang sound system.

“Hambal ko I’m sorry!” singgit ni Tin.

May mga schoolmates sila nga nagtulok sa ila tungod sa tunog nga tingog ni Tin.

“There’s no need to shout. I’m not deaf, you know,” pinilosopo nga hambal ni Sophie. “Sorry for what?”

“I’m sorry kon indi ko parehas s’imo kaisog. Sorry kon indi ko nangin isog para ipakigbato sa iban ang nabatyagan ko para s’imo.”

Amat-amat na nga nagakatunaw ang ginabatyag nga sunggod ni Sophie apang indi man sya gihapon magpasubali. May mga schoolmate sila nga nagatulok na gid sa ila nga may pagtingala.

“Ok, you’re sorry. What now?”

“Subong mas nakulbaan ko nga madula ka sa akon sang sa kon ano pa da ang panumdumon sang iban nga tawo.”

“And you really think I’ll forgive you, just like that?”

“Sophie…” nagakurog na ang tingog ni Tin. “Sophie, sa numbers lang gid ko sagad. Indi ko sagad sa paghandle sang akon nabatyagan. Ikaw lang ang nagahatag sang order sa mga nabatyagan ko. Please, don’t let us be intersecting lines.”

“Tin, if you’re just going to give me another math lesson…”

“Intersecting lines are two lines that meet once and never meet again. I can’t let that happen to us. Please, Sophie.”

Naghumok ang panindugan ni Sophie sa iya mga nabatian. Nagalumawlumaw na ang mga mata ni Tin. Amo man ang pag-abot ni David.

“Hey, Tin. Salamat sa pag-take over. Ok na ah. Ako na bahala sa best friend mo. Then kita na man nga duha ang masaot.”

“May I have this dance, Sophie?” siling ni Tin nga nagaawas ang paglaum sa iya itsura.

“What did you say?” pamangkot sang nakibot nga si Sophie.

“Haha! Ka-joker gid s’imo, Tin, ah,” sal-ot ni David. “Cool ka gid ya.”

“Shut up, David,” pagbugto ni Sophie sa halambalon sang solterito. Dayon, gin-atubang niya ang dalagita nga rason sang kagina pa niya nagakubakuba nga balatyagon. “What did you say?”

“May I have this dance? Pwede ta ka masaot?”

“No,” sabat ni Sophie.

 

Naurungan si Tin. Nagatapik ang alang-alang nga bangiris sa nawong ni David. Naglinong ang dance floor sa pag-untat sang upbeat nga kanta kag ginbuslan sang love song.

[10/10]

Nagahuyhoy ang abaga ni Tin sang nagtalikod ini. Apang bag-o sya makalakat palayo, ginhawiran ni Sophie ang iya kamot.

“I said no because I didn’t want our first dance to be a disco song,” siling ni Sophie. Nagainggat ang luha sa iya mga mata. Nagabangiris sya. “I think this love song is more appropriate.”

Nagsanag man ang nawong ni Tin. Gintungtong ni Sophie ang iya duha ka kamot sa abaga ni Tin samtang ginkaptan man sya ni Tin sa hawak.

Sa pagtukar sang matam-is nga love song, daw hilamon nga ginadapyahan sang hangin ang duha ka dalagita nga nagasaot sa tunga sang dance floor. Wala sing mga tinaga nga nagpatunga sa ila. Wala man sila sing labot sa amat-amat nagadamo nga mga mata nga sa ila nagatulok. Ang isa kag isa lang gid ang ila makit-an, kag ang lanton gikan sa sound system nga kadungan sa pagtultog sang ila hamtong nga mga tagipusuon gid lang ang ila mabatian.

*Una nga nabalhag ang ini nga sugilanon sa Hiligaynon Magazine sadtong ika-5 sang Pebrero 2014. Kabahin man ini sang libro nga Nasa Sa Dulo ng Dila: Stories in Three Tongues, koleksyon ni Early Sol A. Gadong sang mga malip-ot nga sugilanon sa English, Filipino, kag Hiligaynon, nga ginbalhag sang KasingkasingPress.
Share This