Korason Nga Ginborda Kag Iban Pa

by Apr 28, 2014Poetry (Binalaybay)

Korason Nga Ginborda

Pula ang suga apang
Wala sila nagadulog.

Sang habon kag tubig
Ginakuha nila ang baho

Sa ila mangin hagdanan.
Wala ang Dios Nga Amay

Sa ila pagasakaan.
Pila lang ka tikang

Ang banyo kag kama.
Indi na kinahanglan

Ang Santos Nga Misa.
Kag ang trahe de boda

Tualya lang nga may
Korason nga ginborda.

Lotto

Pagbakal sang tiket dayon mo damgo
Sang mansyon kag mga awto.

Mabyahe ka sa bug-os nga kalibutan.
Maparetrato ka sa Disneyland.

Ma-disko ka upod sa mga artista –
Kay Maricel, Sharon, Vilma, Nora.

Gintubuan pakpak ang imo ulo
Bangud sa tiket nga tag-napulo.

Bantay ka sa imo telebisyon
Kay ang dro layb akros da neyson.

Itapik ang imo mga mata sa telon,
Itapik sa mga bola sang palaabuton.

Hulat ka pa gid sa peryodiko
Para sa ginpili mo nga mga numero.

Patad, patad, patad. Indi mag-ampo.
Nagahulat lang ang dyakpat sa imo.

Ibaylo sa tiket ang imo kaldero.
Ang awtlet ganhaan sang paraiso.

Asin

Indi kita magsaka
Sa kalbaryo.

Nagakalawigit
Sa aton inagyan
Ang mga basiyo
Nga botelya
Sang serbesa
Kag nabugto
Nga rosarito.

Karon, karon
Nagaluhod kita
Sa baybayon
Nga ginmantuan
Sang kagab-ihon.

Perlas sa aton
Mga mata
Ang kadulum.
Ini nga panan-aw
Ginpanamkon
Sang aton pagtuo.

Katulad
Sang tubig
Sang lawod
Ikaw kag ako.
Nagasaka,
Nagapanaog,
Nagasaka,
Nagapanaog.

Isuka mo
Nga asin
Ang lawas
Kag dugo
Ni  Kristo
Nga kaina
Ginpabaton ko
Sa imo.

 

Pagkatapos lagpok

Ginapangayo
Ang pagkayara
Sang tagtuga
Sang langit
Kag sang duta.

Ginlawag
Naman ang
Halangdon
Nga mga ngalan.

Kag nagbalik
Ang mga tingug
Sa sulod
Sang hulot
Nga dumaan.

Naglanog
Ang mga tingug
Nga ginahulat
Nga magdala
Sang pagtubos.

Sagwa,

Sang dumaan
Nga hulot,

Sa ganhaan
Nga nahuman
Sa madamul
Kag ginpahining
Nga mga tapi,

Nagadulot
Nga katulad
Sang mga lansang
Ang nanigulang
Nga mga tudlo.

Sa gihapon
Padayon
Ang ila mga balatian
Kag pagkagutom.

Ang Manunulat kag ang Pendulum


1.

Isa ka manunulat
Ang ginbulag
Sa iya kwarto
Nga nangin
Salaming nga
Tuman kadamul.

Ang iya makinilya
Ginahandum
Sang iya mga tudlo,
Apang ginatandug ini
Sang iya mga mata.

Ang iya daan nga libro
Ginahandum
Sang iya mga mata,
Apang ginatandug ini
Sang iya mga tudlo.

Dapat mangin isa
Ang manunulat kag
Ang iya makinilya.

Ang manunulat
Indi sumalayo.
Ang sumalayo
Amo ang kandado.

“Buksan ko
Ang pwertahan!

Akon ini kwarto!
Saksi pa ang pendulum!”

 

2.

Akig ang manunulat.

“Bulawan nga estrelya
Daw makunol ka
Batuk sa mga tinaga
Sang mga nobena!

Che Guevarra,
Kaslon ko ikaw
Kay Santa Maria!

Pula nga bandera
Ang trahe de boda!

Maninoy ang masa!”

Nagaalsa ang aso
Sa gabuk nga terasa.

Akig ang manunulat.

Ang punta sang rosarito
Ginpakabitan niya
Ang krusipihiyo sang bala.

Ginkasal niya sila
Sa iya ngalan nga
Wala sing amay
Kag wala sing anak.

Nagkulpa ang aso.
Wala nagamenyar
Ang pendulum.

Ang naakig nga manunulat
Nagtukis sang pahina.

 

3.

Nagakurog ang karon ginatublag nga manunulat.

Ginapahigda sya sa katre nga salsalon,
Kag ginputos sa kurtina nga gision.

Ginasugilanon niya ang pendulum
Nga wala nagasabat sa iya mga palamangkutanon.

Madamu ang mga lapaklapak sa pasilyo
Kag may katingil sang mga kariton.

Nagagwa kag nagapasulod ang mga trabahador
Nga may tabon ang mga nawong.

Makita sang manunulat ang iya kaugalingon
Sa pihak nga katre kag nagaugayong.

Nagaibwal ang kalayo sa pagpangamuyo
Kag pagpanulod sang mga sinsilyo sa mga puyo.

Ginabinagbinag sang nagakurog nga manunulat
Ang iya ikanapulo kag tatlo nga kamatayon.

Gintawag niya ang tagtuga sang pendulum.

Ang nagakurog nga manunulat indi makapiyong
Nagaibwal nga nagaibwal ang kalayo.

Wala. Tuo. Wala. Tuo. Wala. Tuo. Wala. Tuo.
Ang paghabyog sang pendyulum nagapadayon.

4.

Wala nagadamgo ang manunulat.
Nagatapak sya sa batobusilak.

Nahigot ang iya mga kamot
Sa mga kamut sang disipulo
Sang pagluib kag pilak.

Ang manunulat nangin anak sang mga kandila.
Ang iya nangin anak isa ka manununda
Nga mahimo makasugilanon
Sa tagtuga sa pendulum.

Wala nagadamgo ang manunulat
Nagapuyu sya karon sa balay nga bato
Nga may mga dingding nga nagalunay
Sa kalayo sang iya ginikanan.

Wala ginabutahan ang manunulat.
Wala nagayuhum ang tagbalay.
Gikan sa mga bintana,
Ang langit wala mga bituon
Kag wala man sing adlaw.

Nagaibwal naman ang kalayo.
Pahanumdumdum ini sang pendulum.

5.

Ang kwarto nga salaming
Ginbuka sang dekada.

Luwas kay
Che Guevarra
Kag Santa Maria,
Ang manunulat
Wala sing
Nagligad.

“Wala na ako
Sing may madumduman.
Bisan mga pidaso lang.”

Paglagatik.
Makinilya.

Pagtukis.
Pahina.

 

Wala magluya
Ang makinilya.
Wala maglubad
Ang mga daan
Nga pahina.

Tik.
Tik.
Tik.
Tik.

Ding.

Dong.

Ding.

Dong.

Padayon ang pendulum.

Share This